• 1 MAART 2019
  Wijziging openingstijden balie

  Wijziging openingstijden balie

  Vanaf maandag 4 maart wijzigen de openingstijden van de balie. De balie zal vanaf dat moment geopend zijn van 8.00 tot 11 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Van 11.00 tot 14.00 uur verricht de assistente andere werkzaamheden. Op donderdagmiddag is de praktijk gesloten vanaf 12.30 uur

  Heeft u een afspraak tussen 11.00 en 14.00 uur dan kan u plaatsnemen in de wachtkamer. Voor spoedgevallen is de praktijk elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar op nummer: 010 4519980 (optie 1).

  • 10 FEBRUARI 2019
  Voorjaarsvakantie – praktijk gesloten

  Voorjaarsvakantie – praktijk gesloten

  Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 februari is de praktijk gesloten vanwege de voorjaarsvakantie.

  Tijdens de vakantie wordt  er op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiswolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend en buiten kantoortijden kunt u voor dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916

  P t/m  Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heiszwolf, tel: 010-4500662

  Vanaf maandag 18 februari is de praktijk weer open.

  • 22 JANUARI 2019
  Praktijk momenteel gesloten voor nieuwe patiënten

  Praktijk momenteel gesloten voor nieuwe patiënten

  Op dit moment is huisartsenpraktijk Bos gesloten voor nieuwe patiënten. Wanneer de praktijk weer open gaat voor nieuwe patiënten zal dit via de website gecommuniceerd worden.

  • 28 DECEMBER 2018
  Toestemming geven delen van medische gegevens

  Toestemming geven delen van medische gegevens

  Van alle patiënten in onze huisartsenpraktijk houden wij een dossier bij in ons computersysteem. In uw huisartsdossier staat welke gezondheidsklachten u heeft en hoe wij u behandelen. In sommige situaties kan het belangrijk zijn dat andere zorgverleners deze informatie kunnen bekijken. We vragen uw toestemming om deze gegevens te delen. Met uw belangrijkste medische gegevens bij de hand kan de waarnemend huisarts u de best mogelijke zorg bieden. Bijvoorbeeld als u ‘s avonds of in het weekend bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost komt.

  Alleen met uw toestemming
  Daarom vinden wij het belangrijk dat wij uw belangrijkste medische gegevens elektronisch kunnen delen met andere zorgverleners in regio Rijnmond. Maar dat kan niet zonder uw toestemming. Met uw toestemming kunnen wij een samenvatting van uw huisartsdossier beschikbaar stellen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Via dit netwerk kan de waarnemer deze medische gegevens raadplegen in ons systeem. In spoedsituaties kan dat zelfs van levensbelang zijn. Zonder uw toestemming is dit niet mogelijk.

  Uw belangrijkste medische gegevens
  Als u toestemming geeft, stellen wij niet uw volledige huisartsdossier beschikbaar. De waarnemend huisarts kan alleen een samenvatting van uw dossier inzien. Daarin staan uw huidige gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicijnen, allergieën en informatie over uw laatste vijf contacten met de huisarts en andere belangrijke informatie voor de waarnemend huisarts. Wilt u bepaalde gegevens liever niet delen? Dan kunnen wij die informatie afschermen.

  Toestemming aan uw apotheek
  Ook uw apotheek houdt een dossier over u bij. In uw medicatiedossier staat welke medicatie u krijgt en of u bepaalde medicijnen niet mag gebruiken, bijvoorbeeld omdat u allergisch bent. Uw apotheek kan uw medicatiedossier via het LSP delen met andere (dienst)apotheken, de huisartsenpost en medisch specialisten in het ziekenhuis. Ook de apotheek heeft daar uw toestemming voor nodig. Wilt u dat ook uw medicatiegegevens beschikbaar zijn via het LSP? Geef dan ook uw apotheek toestemming.

  Hoe geeft u toestemming?
  U kunt uw toestemming regelen bij de balie. De assistent geeft u een informatiefolder over het elektronisch delen van uw medische gegevens en een toestemmingsformulier. Dit kunt u volledig ingevuld en ondertekend weer bij ons inleveren. U kunt uw toestemming ook regelen via internet op www.ikgeeftoestemming.nl. Daar kunt u ook uw apotheek toestemming geven. Wilt u meer weten over het delen van medische gegevens via het LSP? Kijk dan op www.vzvz.nl.

  • 24 OKTOBER 2018
  Herfstvakantie 29 oktober t/m 2 november; praktijk gesloten

  Herfstvakantie 29 oktober t/m 2 november; praktijk gesloten

  Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november is de praktijk gesloten vanwege de herfstvakantie.

  Tijdens de vakantie wordt  er op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiszwolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend en buiten kantoortijden kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916,

  P t/m Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heiszwolf, tel: 010-4500662.

  Maandag 5 november is de praktijk weer geopend.

  • 13 AUGUSTUS 2018
  Vanaf 1 september gewijzigde middagsluiting

  Vanaf 1 september gewijzigde middagsluiting

  Op dit moment is de praktijk op de woensdagmiddag gesloten. Vanaf 1 september wijzigt dit naar de donderdagmiddag. De praktijk is dan op woensdag van 8.00 tot 17.00 uur geopend en op donderdag van 8.00 tot 12.30 uur. Op donderdagmiddag neemt praktijk Heiszwolf waar voor spoedeisende zaken die niet tot de volgende ochtend kunnen wachten.

  • 5 JUNI 2018
  Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk

  Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk

  Algemeen
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk
  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk
  Huisartsenpraktijk Bos is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • – Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • – voor zorgverlening;
   • – voor doelmatig beheer en beleid;
   • – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Bos hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:
  U heeft de volgende rechten:
  – Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  – Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  – Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  – Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  -Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  – Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Bos. Dit formulier is verkrijgbaar bij de assistente. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier
  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Bos is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt
  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  De medewerkers van huisartsenpraktijk Bos hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk Bos wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Vraag of klacht
  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Op de website vindt u hierover meer informatie onder het kopje ‘praktijkinformatie’.

   

  • 4 JUNI 2018
  Nieuwe locatie geopend

  Nieuwe locatie geopend

  Op dinsdag 5 juni opent huisartsenpraktijk Bos om 8 uur de deuren op onze nieuwe locatie aan de Line 7 c/d.

  Dit pand bevindt zich recht tegenover het gezondheidscentrum aan De Linie 2, waar de oude praktijkruimte zich bevond. Behalve de locatie, is het telefoonnummer en de website niet verandert. Verder houdt de praktijk de voor u vertrouwde gezichten en openingstijden. Ook blijven we de samenwerking met de andere artsen op de woensdagmiddag en tijdens de vakanties op dezelfde wijze voortzetten.

  • 28 MEI 2018
  Praktijk gesloten op maandag 4 juni ivm verhuizing

  Praktijk gesloten op maandag 4 juni ivm verhuizing

  Op maandag 4 juni zijn wij vanwege de verhuizing naar ons nieuw pand gesloten. Voor spoedeisende zaken die niet tot dinsdag 5 juni kunnen wachten kunt u contact opnemen met de waarnemende praktijk. Deze waarneming geschiedt op basis van beginletter van de achternaam:

  A t/m G: praktijk van de Flier, 010-450 59 96
  H t/m O: praktijk Dokgaarde, 010-4500 916
  P t/m Z: praktijk Heiszwolf, 010-4500 662

  Op dinsdag 5 juni openen we vanaf 8 uur onze deuren op onze nieuwe locatie aan de Linie 7c (aan de overkant van de weg van de oude praktijkruimte).

  • 26 MEI 2018
  Nieuws over verhuizing praktijk naar de Linie 7c/d

  Nieuws over verhuizing praktijk naar de Linie 7c/d

  Zoals u wellicht gemerkt heeft is de praktijk de afgelopen jaren sterk gegroeid wat ertoe heeft geleid dat we in onze huidige praktijkruimte niet genoeg spreekkamers meer hebben. Daarom zijn we op dit moment hard bezig met de verbouwing van onze nieuwe praktijkruimte op de Linie 7c/d (begane grond waar voorheen welzorg en het CJG zaten). We verwachten hier begin juni onze deuren te kunnen openen. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte en krijgt u nog meer informatie over de precieze verhuisdatum. We zijn blij dat we, doordat we slechts naar de overkant van de weg verhuizen, de samenwerking met de collega huisartsen, apotheek en andere zorgverleners in het centrum op dezelfde manier kunnen voortzetten.

  • 31 JANUARI 2018
  Komende weken dokter Bos grotendeels afwezig

  Komende weken dokter Bos grotendeels afwezig

  Van maandag 12 februari tot en met vrijdag 2 maart is dr. Bos afwezig in verband met familiebezoek in het buitenland. Dr. Gommersal is tijdens zijn afwezigheid van maandag tot en met vrijdag werkzaam in de praktijk.

   

  • 23 OKTOBER 2017
  Dr. Gomersall vanaf deze week werkzaam in de praktijk

  Dr. Gomersall vanaf deze week werkzaam in de praktijk

  Vanaf deze week is Dr. Gomersall als vaste waarnemer werkzaam in de praktijk. Ze is elke vrijdag en vanaf januari 2018 ook op de maandag aanwezig in de praktijk. Ook zal ze regelmatig invallen bij nascholing of vakantie van dr. Bos.

  • 2 SEPTEMBER 2017
  Afscheid dr. Oomen

  Afscheid dr. Oomen

  Na ruim 3 jaar is dr. Oomen gestopt als vaste waarnemer op de dinsdag. We kijken terug op een hele prettige samenwerking met haar de afgelopen jaren en wensen haar alle goeds voor de toekomst.

  Dr. Bos zal vanaf september zelf op de dinsdag werkzaam zijn. Op de vrijdag is hij vanaf september afwezig en werkt dr. Hoek als vaste waarnemer.

  • 4 AUGUSTUS 2017
  Vakantie dr Bos

  Vakantie dr Bos

  Dokter Bos zal de eerste twee weken van augustus voor een groot deel afwezig is. De praktijk wordt waargenomen door diverse waarnemers waaronder onze vaste waarnemer dokter Omen. Vanaf woensdag 16 augustus zal dr. Bos weer op de reguliere dagen aanwezig zijn in de praktijk.

  • 6 JULI 2017
  Zomersluiting

  Zomersluiting

  Van maandag 10 juli tot en met vrijdag 28 juli is de praktijk gesloten vanwege de zomersluiting.

  Tijdens de zomersluiting wordt  er waargenomen door huisartsenpraktijk Heiszwolf, tel: 010-4500662. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend en buiten kantoortijden kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen, tel: 010 – 2799262

  Vanaf maandag 31 juli is de praktijk weer geopend. Dokter Bos zal de eerste twee weken van augustus voor een groot deel afwezig is. De praktijk wordt waargenomen door diverse waarnemers waaronder onze vaste waarnemer dokter Omen. Vanaf woensdag 16 augustus zal dr. Bos weer op de reguliere dagen aanwezig zijn in de praktijk.

  • 20 MEI 2017

  Praktijk dinsdagmiddag 23 mei alleen voor spoed bereikbaar

  Vanwege nascholing van de assistentes is de praktijk op dinsdagmiddag 23 mei vanaf 12 uur alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

  • 15 MEI 2017
  Vrijdagmiddag 19 mei gesloten

  Vrijdagmiddag 19 mei gesloten

  Vanwege nascholing van alle Capelse huisartsen is de praktijk vrijdagmiddag 19 mei vanaf 12 uur gesloten. Voor spoedgevallen kan u vrijdag vanaf 12 uur contact opnemen met de Huisartsenpost, tel: 010 – 279 92 62

  • 22 APRIL 2017

  Meivakantie

  Van maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april is de praktijk gesloten vanwege vakantie.

  Tijdens de vakantie wordt  er waargenomen door huisartsenpraktijk Heiszwolf, tel: 010-4500662. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend en buiten kantoortijden kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen, tel: 010 – 2799262

  Vanaf maandag 1 mei is de praktijk weer geopend.

  • 31 MAART 2017
  Praktijk open voor nieuwe patiënten

  Praktijk open voor nieuwe patiënten

  Vanaf heden is huisartenpraktijk Bos weer open voor nieuwe patiënten.  Via deze site kan u onder het kopje ‘nieuwe patiënten’  meer informatie hierover vinden en ook het inschrijfformulier downloaden.

  • 5 JANUARI 2017

  Geen rijbewijskeuringen meer

  Vanwege de drukte in de praktijk worden er vanaf 12 december geen rijbewijskeuringen meer ingepland. Keuringen die al gepland staan vinden gewoon doorgang.

  • 1 JANUARI 2017

  Coassistent werkzaam in praktijk

  Vanaf maandag 9 januari is er vijf weken lang een coassistent werkzaam in de praktijk. Deze coassistent studeert geneeskunde aan het AMC in Amsterdam en zit in het zesde jaar van haar studie. Ze is in de laatste fase van haar drie jaar durende stage en is volledig bekwaam om onder supervisie van de huisarts zelfstandig patiënten onderzoeken. Iedere patiënt wordt ook door de huisarts zelf gezien. Mocht u er bezwaar tegen hebben om een afspraak te hebben bij de coassistent, dan kan u dat altijd kenbaar maken bij de assistente.

  • 11 DECEMBER 2016
  Kerstvakantie

  Kerstvakantie

  Tussen kerst en oud en nieuw is de praktijk gesloten.

  Tijdens de vakantie wordt  er op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiswolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend en buiten kantoorrtijden kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010-4500662

  P t/m  Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916

  Vanaf maandag 2 januari is de praktijk weer open. De eerste week van het nieuwe jaar is dokter Bos nog met vakantie en zijn dr. Oomen en dr. Smams in de praktijk werkzaam. Vanaf maandag 9 januari is dr. Bos weer aanwezig. Namens iedereen in de praktijk willen we u hele fijne feestdagen wensen.

  • 6 NOVEMBER 2016
  Herfstsluiting

  Herfstsluiting

  In de week van maandag 7 tot en met vrijdag 11 november 2016 is de praktijk gesloten.

  Tijdens de vakantie wordt  er op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiswolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend en buiten kantoorrtijden kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010-4500662

  P t/m  Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916

  • 8 JULI 2016
  Zomervakantie

  Zomervakantie

  Van maandag 1 tot en met vrijdag 19 augustus 2016 is de praktijk gesloten in verband met de zomervakantie. Er wordt  in deze weken waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010 – 450 06 62

  Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend  kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen, tel: 010 – 279 92 62

  • 27 MEI 2016
  Goede bereikbaarheid

  Goede bereikbaarheid

  Vanaf vandaag  zijn we voor spoed, het inspreken van herhaalrecepten en de assistente bereikbaar op ons algemeen praktijknummer: 010-45 19 980. Doordat we gebruik maken van een keuzemenu is de assistente tussen 8.00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur altijd bereikbaar. Als u belt en de assistente is in gesprek, dan vormt zich een wachtrij. U krijgt dus niet meer een ingesprektoon. Voor spoedgevallen zijn we op werkdagen van 8.00 tot en met 17.00 uur bereikbaar op ons algemene praktijknummer en herhaalmedicatie kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week inspreken. Hiermee behoren de problemen rondom de bereikbaarheid tot het verleden.

  • 23 MEI 2016

  Tijdelijk geen nieuwe patiënten

  Vanaf dit moment neemt huisartsenpraktijk Bos tijdelijk geen nieuwe patiënten meer aan. De meeste andere praktijken in het gezondheidscentrum op de Linie zijn nog wel open voor nieuwe patiënten. Wanneer we weer open gaan voor nieuwe patiënten zullen we dit op de website vermelden.

  • 15 APRIL 2016

  Telefonische bereikbaarheid

  Al enige tijd is de assistente bij drukte slecht bereikbaar op ons praktijknummer. Daar gaat binnenkort veranderingen in komen als onze telefooncentrale wordt vernieuwd. Binnen afzienbare tijd zullen we weer goed bereikbaar zijn en zal u als u ons praktijknummer belt een keuzemenu horen. U zal dus nooit meer en ingesprektoon horen maar altijd contact kunnen krijgen met de praktijk tijdens de openingstijden. De verwachting is dat de verbeterde bereikbaarheid van de assistente binnen een paar maanden gerealiseerd zal zijn.

  • 4 FEBRUARI 2016
  Voorjaarsvakantie

  Voorjaarsvakantie

  Vanaf maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari is de praktijk gesloten in verband met de voorjaarsvakantie. De praktijk opent de deuren weer op maadag 15 februari. Tijdens de vakantie wordt  er op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiswolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010-4500662

  P t/m  Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916

  Van maandag 15 tot en met dinsdag 23 februari wordt er op de dagen dat dr. Bos normaal aanwezig is, waargenomen door een waarnemend huisarts; dr. Van Waes. Op de dinsdagen is onze vaste waarneemer, dr. Oomen in de praktijk aan het werk. Vanaf woensdag 24 februari is dr. Bos weer aanwezig.

  • 21 DECEMBER 2015
  Gewijzigd spreekuur assistente

  Gewijzigd spreekuur assistente

  Vanaf maandag 4 januari houdt de assistente van 11.30 en 12.30 uur spreekuur. Hierdoor is de praktijk in de ochtend een half uur langer bereikbaar, namelijk tot 11 uur. Via het praktijknummer kunt u een afspraak maken voor dit spreekuur.

  U kan een afspraak maken bij de assistente voor de volgende kleine medische handelingen:

  – het controleren van uw bloeddruk

  – het aanstippen van wratten

  – wondcontrole

  – hechtingen verwijderen

  – vitamine B12 injectie

  – uitspuiten van oren

  – maken van een uitstrijkje

  • 12 OKTOBER 2015

  Herfstvakantie

  Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november is de praktijk dicht in verband met de herfstvakantie. Er wordt  op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiswolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010-4500662

  P t/m  Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916

  Vanaf maandag 9 november is dr. Bos weer aanwezig.

  • 14 SEPTEMBER 2015
  Griepvaccinaties

  Griepvaccinaties

  De herfst komt eraan het het is weer tijd voor de griepvaccinaties. Als u hiervoor in aanmerking komt, dan krijgt u hiervoor een uitnodiging via de post. Op vrijdag 16 oktober tussen 16.00 tot 18.00 uur of op dinsdag 27 oktober tussen 17.00 tot 19.00 uur bent u van harte welkom in de praktijk om de griepvaccinatie te ontvangen. Neemt u alstublieft de gele uitnodigingsbrief mee. Mocht u op deze dagen niet kunnen dan vragen we u om contact op te nemen met de assistente voor het maken van een andere afspraak. Meer informatie over de griepvaccinaties kunt u lezen op de website van het RIVM

   

   

  • 31 JULI 2015
  Zomersluiting

  Zomersluiting

  Van maandag 3 tot en met vrijdag 21 augustus is de praktijk gesloten. Er wordt  in deze weken waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010-4500662

  Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend  kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen, tel: 010 – 2799262

   

  • 21 JUNI 2015
  Dr. Oomen terug van zwangerschapsverlof

  Dr. Oomen terug van zwangerschapsverlof

  Vanaf half juni is dr .Oomen weer terug van haar zwangerschapsverlof en eindigt de tijdelijke waarneming van dr. Koster. We willen dr. Koster van harte bedanken voor haar inzet. Dr. Oomen zal weer op de gebruikelijke dinsdag in de praktijk werkzaam zijn. De andere dagen is dr. Bos aanwezig.

  • 1 JUNI 2015
  Vakantiesluiting

  Vakantiesluiting

  Maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni is de praktijk gesloten. Er wordt  op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiswolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend  kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010-4500662

  P t/m  Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916

  Vanaf maandag 8 juni is dr. Bos weer aanwezig.

  • 20 MEI 2015
  Geboorte zoon dr. Bos

  Geboorte zoon dr. Bos

  Op woensdag 20 mei is dr. Bos vader geworden van een zoon; Daan Bos. Daarom zijn er van donderdag 21 mei tot en met vrijdag 29 mei waarnemers werkzaam in de praktijk. Volgende week (maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni) is de praktijk gesloten. Er wordt deze week er op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiswolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend  kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010-450062

  P t/m  Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916

  Vanaf maandag 8 juni is dr. Bos weer aanwezig.

  • 23 MAART 2015
  Voorjaarsvakantie; praktijk gesloten van 30 maart tot en met 6 april 2015

  Voorjaarsvakantie; praktijk gesloten van 30 maart tot en met 6 april 2015

  Maandag 30 maart tot en met vrijdag 3 april is de praktijk gesloten vanwege de voorjaarsvakantie. Omdat het maandag 6 april 2e paasdag is, zijn we weer geopend vanaf dinsdag 7 april. Tijdens de vakantieweek wordt er op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiswolf. Deze waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend en op 2e paasdag kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

  A t/m G wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Van der Flier, tel: 010-4505996

  H t/m O wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Heizswolf, tel: 010-450062

  P t/m  Z wordt waargenomen door huisartsenpraktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916

  • 9 MAART 2015
  Gewijzigd spreekuur assistente

  Gewijzigd spreekuur assistente

  In verband met het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk, komt het middagspreekuur van de assistens te vervallen. Vanaf 16-3-2015 is het alleen in de ochtend tussen 10.30 en 11.30 uur mogelijk om een afspraak te maken bij de assistente. Via het praktijknummer kunt u een afspraak maken voor dit spreekuur.

  U kan een afspraak maken bij de assistente voor de volgende kleine medische handelingen:

  – het controleren van uw bloeddruk

  – het aanstippen van wratten

  – wondcontrole

  – hechtingen verwijderen

  – vitamine B12 injectie

  – uitspuiten van oren

  – maken van een uitstrijkje

  • 3 FEBRUARI 2015
  Dr. Koster op dinsdag in de praktijk

  Dr. Koster op dinsdag in de praktijk

  Tijdens het zwangerschapsverlof van dr. Oomen neemt dr. Koster waar. Ze is op dinsdag aanwezig in de praktijk. Dr. Bos is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in de praktijk aanwezig.

  • 12 JANUARI 2015
  Zwangerschapsverlof dr. Oomen

  Zwangerschapsverlof dr. Oomen

  Vanaf 20 januari 2015  is dr. Oomen met zwangerschapsverlof. Tijdens haar verlof werkt dr. Koster in de praktijk op dinsdag. Op de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is dr. Bos aanwezig.

  • 1 DECEMBER 2014
  Nieuwe assistente

  Nieuwe assistente

  Vanaf 1 december is er een nieuwe assistente, Yvonne Zwaal, werkzaam in de praktijk omdat Deborah ons per 10 december gaat verlaten.  Yvonne zal op woensdag en vrijdag aanwezig zijn in de praktijk.

  • 13 OKTOBER 2014
  Herfstsluiting: 10 t/m 14 november 2014

  Herfstsluiting: 10 t/m 14 november 2014

  Van maandag 10 november tot en met vrijdag 14 november is huisartsenpraktijk Bos gesloten in verband met de herfstvakantie van dokter Bos. In deze week wordt er door de andere praktijken in het gezondheidscentrum waargenomen. Deze waarneming geschiedt op alfabet.

  A t/m G wordt waargenomen door praktijk Dokgaarde, tel: 010-4500916.

  H t/m O wordt waargenomen door de praktijk door dr. van der Flier, tel: 010-4505996.

  P t/m  Z wordt waargenomen door de praktijk van dr. Heizswolff, tel: 010-4500662. 

  • 12 OKTOBER 2014
  Nascholing 30 en 31 oktober

  Nascholing 30 en 31 oktober

  In verband met nascholing van dr. Bos lopen de dingen in de praktijk op 30 en 31 oktober iets anders dan normaal. Op donderdag 30 oktober is er een waarnemer in de praktijk aanwezig; dr. Kostense. Op vrijdag 31 oktober is de praktijk wel bereikbaar maar wordt er alleen in geval van spoedgevallen waargenomen door een andere praktijk uit het gezondheidscentrum. Het spreekuur van de diabetesverpleegkundige gaat wel gewoon door. Ook is de assistente is gewoon aanwezig maar u kan op vrijdag 31 oktober geen afspraak maken bij de huisarts. Op maandag 3 november is dr. Bos weer aanwezig.

   

  • 10 OKTOBER 2014
  Griepvaccinaties

  Griepvaccinaties

  De bladeren beginnen kleur te krijgen dus is het weer tijd voor de griepvaccinaties. U heeft daarvoor een uitnodiging via de post gekregen. Op dinsdag 28 oktober tussen 16.00 tot 18.00 uur of op woensdag 5 november tussen 17.00 tot 19.00 uur bent u van harte welkom in de praktijk om de griepvaccinatie te ontvangen.

  • 21 JUNI 2014
  Verbetering diabeteszorg

  Verbetering diabeteszorg

  Vanaf 1 juli komt Petra Kamphorst ons team versterken. Petra is verpleegkundige en zal onder supervisie van de huisarts een deel van de diabeteszorg overnemen. Ze zal op woensdagmiddag en vrijdagochtend werkzaam zijn in de praktijk.

  • 12 JUNI 2014
  Nieuwe website online

  Nieuwe website online

  Vanaf 12 juni is de website van huisartsenpraktijk Bos online. Alle informatie over de praktijk die u nodig heeft staat hier bij elkaar. Makkelijk, toegankelijk en altijd beschikbaar via de computer, tablet of telefoon.

  • 3 APRIL 2014
  Huisartsenpraktijk Bos opent haar deuren

  Huisartsenpraktijk Bos opent haar deuren

  Huisartsenpraktijk Bos heeft op 1 april 2014 haar deuren geopend. Dokter Bos heeft de praktijk overgenomen van dokter Keizer. Dokter Bos is geboren in Rotterdam en getogen in Capelle aan de IJssel. Na zijn opleiding Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit heeft hij op verschillende afdelingen in het ziekenhuis gewerkt voordat hij begon aan de huisartsenopleiding. Nadat hij bij verschillende praktijken als waarnemer gewerkt heeft, was hij al enige tijd werkzaam in de praktijk van dokter Keizer. Vanaf 1 april heeft hij nu de praktijk van dokter Keizer overgenomen.