(Online) afspraak maken

Via mijngezondheidnet.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen nadat u bent ingelogd met uw Digi-D.

De praktijk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 10.30 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur voor het maken van afspraken en voor vragen over recepten en uitslagen. Tussen 10.30 en 14.00 uur is de balie gesloten en de praktijk alleen telefonisch voor spoed bereikbaar.

Op maandag- en dinsdgavond zijn de POH’s werkzaam in de praktijk. U kan via de assistentes een afspraak maken bij hen.

Een afspraak duurt ongeveer vijftien minuten en is bedoeld voor één klacht. Denkt u meer dan vijftien minuten nodig te hebben of heeft u meerdere klachten, geef dit dan aan bij de assistente zodat ze een dubbele afspraak kan inplannen.

Als u vanwege medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u een visite aanvragen. Visites kunnen voor 10.30 uur worden aangevraagd bij de assistente en worden in overleg met de arts ingepland.

Het telefoonnummer van de praktijk is:

         010 – 451 99 80

Spoedgeval

In een levensbedreigende situatie kunt u het beste direct 112 bellen.
Bij acute situaties op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur belt u het nummer van de praktijk en kiest u voor optie 1 – spoed:

010 – 4519980 (1)

Herhaalrecepten

Als u een herhaalrecept wilt aanvragen kunt u de receptenlijn bellen. U kunt hierop 24 uur per dag, zeven dagen per week een recept inspreken. Herhaalrecepten kunnen alleen aangevraagd worden voor medicijnen of verbandmateriaal wat u aaneengesloten of regelmatig gebruikt. Wanneer de dosering of het gebruik verandert moet u contact opnemen met de huisarts.

Ook via mijngezondheidnet.nl kunt u zelf uw herhaalmedicatie aanvragen.

Alle recepten moeten door de huisarts worden gefiatteerd. Normaal gesproken liggen de medicijnen en/of verbandmiddelen twee werkdagen nadat u dit via de herhaalreceptenlijn hebt aangevraagd klaar bij de apotheek.

Het nummer van de receptenlijn is het algemene telefoonnummer van de praktijk. U kiest voor optie 2 – herhaalrecepten:

         010 – 4519980 (2)

Vakantiesluiting

Een aantal weken per jaar is de praktijk gesloten vanwege de vakantiesluiting.  Tijdens deze vakantiesluiting wordt er op basis van de beginletter van het alfabet waargenomen door de praktijken Dokgaarde, Van der Flier en Heiszwolf. Nadere informatie hierover wordt via de nieuwsberichten op deze website verspreid. De waarneming is uitsluitend voor dringende gevallen die niet kunnen wachten totdat de praktijk weer geopend is. In het weekend, tijdens de feestdagen en buiten de andere kantoortijden kan u voor deze dringende gevallen de huisartsenpost bellen: tel: 010 – 2799262

Vakantiesluitingen 2024
Voorjaarsvakantie: nog te bepalen
Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2024
Zomervakantie: 15 juli t/m 2 augustus 2024
Herfstvakantie: nog te bepalen
Kerstvakantie: 30 december 2024 t/m 3-1-2025

Praktijk als opleidingplek

Huisartsenpraktijk Bos is een erkend opleidingsinstituut voor de huisartsenopleiding van het EMC in Rotterdam. Een huisarts in opleiding wordt een AIOS genoemd, dit staat voor Arts in Opleiding tot Specialist. In de praktijk vindt u dus een AIOS die zich aan het specialiseren is tot huisarts. De AIOS is basisarts en afgestudeerd van de zesjarige opleiding die vereist is om verder te kunnen specialiseren. De specialisatie tot huisarts duurt in totaal drie jaar. Er wordt één jaar bij ons in de praktijk ervaring opgedaan. De opleiding tot huisarts vindt deels plaats bij het Erasmus MC. Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats in onze praktijk.

 • Openingstijden

  • Maandag
   8.00 - 17.00
  • Dinsdag
   8.00 - 17.00
  • Woensdag
   8.00 - 17.00
  • Donderdag
   8.00 - 17.00
  • Vrijdag
   8.00 - 17.00
 • Bezoekadres

  De Linie 7 c/d
  2905 AX Capelle aan den IJssel
 • Avond-, nacht en weekendzorg

  Voor medische zorg in de avond, nacht of weekend kan u contact opnemen met de huisartsenpost op telefoonnummer:

  Telefoonnummer: 010 – 279 92 62

  De huisartsenpost is gevestigd naast het IJsselland ziekenhuis op de Constantijnweg 2 in Capelle aan de IJssel. Meer informatie over de huisartsenpost vindt u hier.
  Huisartsenpost IJsselland

Praktijkaccreditatie

De praktijk is geaccrediteerd volgens de kwaliteitseisen van de NPA. De NPA certificeert huisartsen aan de hand van normen die worden vastgesteld door het NHG en andere belanghebbenden in de huisartsenzorg. Hiermee is gewaardborgd dat de praktijk op een verantwoorde manier huiartsgeneeskundige zorg levert en een lerende organisatie is.

Een klacht?
Bespreek het met ons!

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Ook klachten over praktische zaken mag u natuurlijk altijd doorgeven aan de assistentes of aan de huisarts.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SKGE.

Privacy in de praktijk

Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk Bos is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
1. voor zorgverlening;
2. voor doelmatig beheer en beleid;
3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
– Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Bos hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Bos. Dit formulier is verkrijgbaar bij de assistente. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Bos is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van huisartsenpraktijk Bos hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens Huisartsenpraktijk Bos wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.